§1. Postanowienia wstępne

Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki korzystania ze strony www.drukihaft.pl oraz zasady sprzedaży produktów poligraficznych tworzonych na zamówienie (zwanych dalej "Produktami"), a także prawa i obowiązki stron w zakresie zawieranych umów.

Właścicielem Serwisu www.drukihaft.pl jest:

KM HAFT Marzena Miedzianowska
Parczew 21a
63-405 Sieroszewice
NIP: 6222737431
Regon: 302445895

Użytkownik zobowiązuje się do zapoznania z brzmieniem Regulaminu przed skorzystaniem z usług KM HAFT.

Znaki firmowe na stronie www. drukihaft.pl są własnością firmy KM HAFT Marzena Miedzianowska i podlegają ochronie prawnej.

Adres korespondencyjny: KM HAFT Marzena Miedzianowska, Parczew 21a, 63-405 Sieroszewice

Informacje o produktach podane na stronie internetowej, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Klient www.drukihaft.pl nie może:

  • dostarczać i przekazywać treści niezgodnych z przepisami prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  • korzystać ze strony www.drukihaft.pl w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,

Klient zobowiązany jest w szczególności do:

  • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach strony www.drukihaft.pl jedynie w zakresie własnego użytku,
  • korzystania ze strony www.drukihaft.pl w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§2. Przedmiot i warunki świadczonych usług

Wszystkie zlecenia przyjmowane przez KM HAFT są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu.

Klientem KM HAFT mogą być wyłącznie osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań, a także osoby fizyczne o ile prowadzą działalność gospodarczą lub zawodową i korzystając z usług KM HAFT dokonują czynności prawnych w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej. Dokonywanie za pośrednictwem strony www.drukihaft.pl czynności prawnych przez osobę nie spełniającą powyższego warunku będzie obciążało wyłącznie tę osobę.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi usługami, KM HAFT podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w sieci Internet. Serwis www.drukihaft.pl szanuje prywatność Klientów. Nie przekazujemy danych adresowych ani adresów e-mail żadnym innym podmiotom. Dane są wykorzystywane wyłącznie w celu sprawnego wykonania zamówienia w KM HAFT.

Przekazane informacje przez Klienta będzie wykorzystywała w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówień.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy: Kodeksu Cywilnego, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o mianie Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§3. Przyjmowanie zamówień

Zamówienia przyjmowane są przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Informacje znajdujące się na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego Produktu.

Przedmiotem zawarcia Umowy sprzedaży są materiały oraz usługi poligraficzne których właściwości zostały określone przez Klienta podczas procesu zakupowego. Kupujący składając zamówienie powinien zapoznać się z Regulaminem i podjąć decyzję o zaakceptowaniu lub nie zaakceptowaniu treści Regulaminu.

Dane podawane przez Klienta podczas składania zamówienia, zawierać muszą rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym informacje.

Zamówienia składane w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy będą przyjmowane do realizacji w najbliższym następującym dniu roboczym.

Zamówienie zostanie przekazane do realizacji z chwilą, gdy Klient dokona akceptacji wszystkich przesłanych plików graficznych oraz płatność za zlecenie zostanie zaksięgowana na koncie KM HAFT.

Akceptacja przez Klienta wszystkich przesłanych plików graficznych stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży oraz, dla Zamówień już opłaconych lub "za pobraniem", oznacza przekazanie Zlecenia do realizacji i uniemożliwia rezygnację z druku.

Z uwagi na fakt, iż właściwości zamawianych Produktów są ściśle określone przez Zamawiającego, niemożliwe jest odstąpienie Klienta od Umowy.

Zamawiający może anulować Zlecenie opłacone przelewem, ale tylko do momentu akceptacji plików graficznych.

§4. Dostawa

Dostawa Produktów ograniczona jest do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

Dostawa zamówionych Produktów odbywa się za pomocą firm kurierskich lub przez odbiór osobisty.

Każdy Produkt ma swój określony termin realizacji dostawy.

Klient ma obowiązek dokładnego zapoznania się z przedstawionymi na stronie terminami dostaw. KM HAFT dopełni wszelkich starań, by zrealizować i wysłać Zlecenie w podanym terminie. Dopuszcza możliwość nieterminowej realizacji Zlecenia wynikającą z przyczyn zewnętrznych, między innymi braków w dostawach energii elektrycznej lub sygnału internetowego oraz przyczyn leżących po stronie dostawców przesyłek. Mogą również wystąpić problemy techniczne wynikające z awarii maszyn. Opóźnienia w realizacji zleceń wynikające ze wspomnianych powodów nie pociągają za sobą odpowiedzialności odszkodowawczych Drukarni względem Klienta.

§5. Płatności i ceny

Ceny Produktów podane są w złotych polskich i zawierają: koszt obsługi Zamówienia, koszt Produktu, pakowania, kartonu i podatek VAT, o ile w opisie Produktu nie zaznaczono inaczej.

Podane ceny nie zawierają kosztów dodatkowych opcji niestandardowych, takich jak: opłata za pobraniem pieniężnym, dopłaty za wskazane godziny dostawy, dopłaty za wysyłkę na wiele adresów.

Płatności za Zlecenie można dokonać:

  • za pomocą zintegrowanych systemów płatniczych, PRZELEWY24
  • korzystając z przelewu bankowego,
  • płatność za pobraniem,
  • płatność przy odbiorze.

Dane osobowe Klientów dokonujących płatności poprzez system Przelewy24 jest wykorzystywany przez firmę PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez Przelewy24.

Dokonując zakupów w KM HAFT Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur oraz faktur korygujących drogą elektroniczną.

§6. Materiały do druku

KM HAFT nie odpowiada za ewentualne naruszenia praw autorskich oraz treść materiałów przesłanych przez Klienta. Jeżeli jednak Zlecenie będzie zawierało treści niezgodne z prawem lub naruszające normy obyczajowe, Drukarnia ma prawo odmówić jego realizacji.

KM HAFT nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne lub ortograficzne znajdujące się w treści projektu graficznego.

Materiały, które KM HAFT otrzymuje od Klienta, powinny być przygotowane według instrukcji.

KM HAFT nie ponosi odpowiedzialności za akceptację przez Klienta plików błędnie przygotowanych do druku. Plik który Klient dołączył jest ostatecznym i zaakceptowanym przez Klienta plikiem do druku. KM HAFT nie ponosi odpowiedzialności za realizację zamówienia z błędnie załadowanym plikiem podczas składania zamówienia. W przypadku akceptacji takiego pliku następuje przekazanie Zlecenia do realizacji.

KM HAFT nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji Zamówień wynikające z niedostarczenia przez Klienta poprawnych danych, które wydłużają termin realizacji.

§7. Reklamacje

Reklamacje w formie pisemnej należy składać na adres biuro@drukihaft.pl lub w formie listu poleconego przesłanego na adres: KM HAFT Marzena Miedzianowska, Parczew 21a, 63-405 Sieroszewice.

Reklamacja powinna zawierać dane pozwalające na identyfikację Klienta.

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładny opis stwierdzonej niezgodności oraz zakres żądania reklamacyjnego.

Ostateczny termin zgłoszenia reklamacji upływa w 14 dniu roboczym od momentu otrzymania przesyłki przez Klienta.

Reklamacje przyjmowane są w dni robocze do godziny 17.00. Te, które wpłyną w danym dniu po tej godzinie, będą uznawane za złożone w kolejnym dniu roboczym.

Ze względu na różnice technologiczne, wynikające ze sposobu wyświetlania kolorów przez większość monitorów a technologią druku (w której wykorzystywana jest przestrzeń barwna CMYK) porównywanie kolorystyki wydruku z kolorystyką prezentowaną na monitorze jest niepoprawne technologicznie. Brak zgodności kolorów wydruku z obrazem ekranowym nie może być więc powodem do zgłoszenia reklamacji.

KM HAFT dokłada wszelkich starań, aby w jak największym stopniu wiernie odwzorować kolory zawarte w projektach dostarczonych przez Klienta. Ze względu na to, iż w procesie druku wykorzystywanych jest wiele maszyn drukujących, pomiędzy którymi istnieją różnice w odwzorowaniu niektórych kolorów, to przy druku tego samego projektu na różnych maszynach mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne. Taka sytuacja może zaistnieć przy wznawianiu projektu do druku. Różnice te nie mogą być podstawą do reklamacji Produktów dostarczonych przez KM HAFT.

Z uwagi na specyfikację maszyn produkcyjnych oraz procesu druku dopuszczalne są następujące odchylenia:

  • przy krojeniu arkusza na pojedyncze użytki: tolerancja do 5 mm,
  • przy plotowaniu grafiki przesunięcie do 1 mm,

W celu zakończenia postępowania reklamacyjnego możliwa jest sytuacja, w której Klient zostanie poproszony o odesłanie części bądź całości nakładu zrealizowanego zamówienia. W przypadku gdy zgłoszenie reklamacyjne będzie wymagało dostarczenia dodatkowej dokumentacji lub wyjaśnień ze strony Klienta, KM HAFT jest zobowiązany skierować korespondencję e-mailową wskazując elementy wymagające uzupełnienia, a Klient jest zobowiązany przesłać je w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania e-maila. Po tym czasie postępowanie reklamacyjne zostaje zakończone a reklamacja uznana za oddaloną.

KM HAFT ocenia zasadność Reklamacji na podstawie próbek zarchiwizowanych przez Dział Kontroli Jakości. w przypadku rozpatrywania niejednoznacznych reklamacji Drukarnia może zażądać od Klienta zwrotu całości lub części nakładu.

KM HAFT ponosi odpowiedzialność wyłącznie za własne działania i zaniechania.

§8. Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest jest Marzena Miedzianowska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą KM HAFT Marzena Miedzianowska , Parczew 21a, 63-405 Sieroszewice.

Dane będą przetwarzane w celu realizacji zawartej umowy sprzedaży. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 lit. b ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania umowy. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w zakresie określonym w RODO, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy przy przetwarzaniu moich danych osobowych Administrator Danych Osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Dane nie podlegają automatycznemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Dane będą przekazywane: dostawcom przesyłek oraz do biura rachunkowego.

KM HAFT wykorzystuje dane osobowe Klientów wyłącznie w celu poprawnej realizacji usług. Dokonując zamówień na www.drukihaft.pl klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

§9. Definicje

Klient, Zleceniodawca – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań, a także osoba fizyczna o ile prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową i korzystając z Portalu dokonuje czynności prawnych w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej, dokonująca Zamówienia w ramach Portalu.

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług KM HAFT.

Portal, Serwis – to strona internetowa KM HAFT dostępna pod adresem www.drukihaft.pl

Produkty – materiały i usługi poligraficzne będące przedmiotem obrotu w ramach działalności KM HAFT.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy KM HAFT, a Klientem.

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Zamówienie, Zlecenie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość towaru.

§10. Postanowienia końcowe

O zmianie regulaminu poinformujemy naszych klientów z 14 dniowym wyprzedzeniem.

Nie stosowanie się do warunków regulaminu powoduje odrzucenie zamówienia Zleceniodawcy, jako niepodlegającego realizacji.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§11. Polityka Cookies

Używając strony internetowej KM HAFT pod adresem www.drukihaft.pl wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z polityką ciasteczek. W przypadku braku zgody należy zmienić ustawienia przeglądarki zgodnie z zaleceniami producenta lub zrezygnować z korzystania ze strony www.drukihaft.pl.

Ciasteczka (ang. cookies) to pliki tworzone i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika podczas odwiedzania stron w Internecie. Pliki zawierają informację pozwalającą zidentyfikować urządzenie użytkownika w celu prawidłowego wyświetlania strony. Pliki najczęściej zawierają informację odnośnie pochodzenia (nazwa strony internetowej), czas (długość życia) ciasteczka, identyfikator przeglądarki, ew. unikalny numer tworzony na potrzeby sesji użytkownika. Podstawowym celem jest dostosowanie zawartości strony internetowej zgodnie z preferencjami Użytkownika oraz szybkości (optymalnego używania) korzystania ze strony. Pozwalają również zbierać anonimowe, zagregowane statystyki, które informują, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z naszych stron, co pomaga ulepszać zakres informacji oraz sposób jej wyświetlania, ale bez identyfikacji użytkownika.

Do prawidłowego używania stron tworzone są i wykorzystywane pliki sesyjne oraz pliki stałe. Pliki sesyjne są plikami tymczasowymi, przechowywanymi na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania się ze strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki internetowej. Pliki stałe pozostają na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas zgodny z ustawieniami w pliku. Plik stały może być usunięty wcześniej z przeglądarki internetowej przez Użytkownika. Korzystając ze strony internetowej www.drukihaft.pl Użytkownik może otrzymać ciasteczka współpracujących podmiotów trzecich, np. Google, Facebook, podmioty realizujące na rzecz KM HAFT Marzena Miedzianowska kampanie reklamowe. Dodatkowe informacje na temat tych ciasteczek można znaleźć na stronach wspomnianych podmiotów.

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Informujmy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze strony www.drukihaft.pl. W przypadku niniejszego sklepu internetowego pliki cookies są wykorzystywane są również przez koszyk sklepowy - wyłączenie plików cookies uniemożliwi składanie zamówień.

Regulamin obowiązuje od dnia 20.06.2018 r.

TOP